gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради та трудовим колективом КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради на 2021-2026 р.р. Друк
Четвер, 25 березня 2021, 12:07

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О :

Жидачівською міською радаю

 

Реєстраційний номер   2 від 15.03.2021року

 

Рекомендації реєструючого органу_______________________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

 

 

 

Міський голова                               Володимир ЛЕВКО

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради та трудовим колективом

КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради

на 2021-2026 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Схвалено на зборах

                                                                                       трудового колективу

                                                                 рішення від « 10 » березня 2021р. № 1

                                  


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Колективний договір (далі - Договір) відповідно до чинного законодавства є нормативним актом, яким регулюються норми і гарантії, права та обов’язки Сторін стосовно регулювання виробничих, трудових і соціально - економічних відносин щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради (далі – КУ «ЦНСП»).

Договір укладено відповідно до вимог Кодексу Законів про працю України, законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про оплату праці”, “Про охорону праці”, Галузевої угоди, іншими законодавчими актами, які регулюють відносини у соціальній сфері.

1.1 Сторонами цього Договору є:

-                  адміністрація комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради в особі директора Шалаковської Оксани Ярославівни, що діє на підставі «Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради» (далі – Адміністрація), яка представляє інтереси установи і має відповідні повноваження та уповноважена особа від трудового колективу (далі - Представник), який уповноважений на представництво інтересів трудового колективу в межах його компетенції.

1.2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобовязуються дотримуватися засад соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, а також при вирішенні всіх питань виробничих і трудових відносин.

1.3. Сторони визнають цей Договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання всіх виробничих, трудових і соціально - економічних відносин в установі упродовж усього періоду його дії.

1.4. Норми, положення та додатки до Договору діють безпосередньо і є обовязковим для дотримання і виконання Адміністрацією та Представником (сторонами, що його підписали).

1.5. Дія Договору поширюється на всіх працівників КУ «ЦНСП»

1.6. Договір схвалений загальними зборами профспілкового комітету (протокол № 1 від 10.03.2021р. ) та згідно з їх рішенням набуває чинності з 15.03.2021р.

1.7. Договір укладений на 5 (п’ять) років і зберігає свою чинність до укладення нового колективного договору, незалежно від зміни керівництва Сторін.

1.8. Зміни та доповнення до Договору вносяться в обовязковому порядку у звязку із змінами чинного законодавства України, Генеральної, Галузевої угод, з питань, що є предметом чинного Договору та за ініціативою однієї із Сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників і підписання Сторонами.

1.9. Пропозиції кожної з Сторін щодо внесення змін і доповнень до Договору Сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний термін від дня їх отримання іншою Стороною.

1.10. Жодна з Сторін, що уклали Договір, не може протягом усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобовязання Договору або припиняють їх виконання.

1.11. Адміністрація установи спільно з Представником у триденний термін після підписання Договору подає його на реєстрацію до Жидачівської міської ради і через 10 днів після реєстрації доводить його до відома всіх працівників установи та забезпечує протягом усього терміну дії Договору ознайомлення з ним щойно прийнятих на роботу працівників.

1.12. Сторони домовились під час дії Договору проводити моніторинг виконання його договірних вимог.

 

2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКАМ.

 

2.1.Загальні зобов’язання сторін:

 

2.1.1. Сторони здійснюватимуть взаємну спрямованість своєї діяльності щодо створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи КУ «ЦНСП», трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, реалізації їх конституційних прав на зайнятість та задоволення духовних потреб.

2.1.2. Беручи до уваги реалізацію виробничих програм з підвищенням добробуту працівників, Сторони співпрацюватимуть щодо створення всіх умов на засадах соціального партнерства та ділового співробітництва для реалізації вимог цього Договору.

2.1.3. Сторони несуть відповідальність за виконання всіх зобов'язань Договору в передбаченому законодавством порядку.

2.1.4. У випадку виникнення розбіжностей Сторони діють окремо, доводячи до відома один одного мотиви і цілі своїх дій. Розбіжності вирішуються у встановленому законодавством порядку.

2.1.5. Відповідальність за виконання пунктів Договору покладається:

- від Адміністрації - на директора КУ «ЦНСП»;

- від трудового колективу - на Представника з трудового колективу

2.1.6. Контроль за виконанням цього Договору проводиться безпосередньо Сторонами, що його підписали.

2.1.7. Сторони зобов'язуються дотримуватись вимог діючого законодавства щодо вирішення колективних та індивідуальних трудових спорів, вживати заходи щодо усунення причин, які спричинили конфлікт, вишукувати взаємно схвалені рішення з метою попередження конфлікту.

2.1.8. Створювати умови, які б мотивували працівників до вдосконалення своєї роботи, творчості і ініціативи.

 

2.2 Права, обов'язки і відповідальність Адміністрації

 

2.2.1. Адміністрація має право:

 

2.2.1.1. Вживати заходи матеріальної, дисциплінарної відповідальності до осіб, які порушують трудове законодавство, Правила внутрішнього розпорядку, не належно виконують посадові обовязки.

 

2.2.2. Адміністрація зобов’язується:

 

2.2.2.1. Сприяти ефективній діяльності КУ «ЦНСП», вживати всі можливі заходи щодо стабілізації його функціонування, раціонального використання коштів для підвищення результативності роботи, поліпшення становища працівників.

2.2.2.2. Забезпечувати розвиток інфраструктури і зміцнення матеріально - технічної бази КУ «ЦНСП» , створення належних умов для продуктивної праці, якісного обслуговування підопічних.

2.2.2.3. Рішення про зміни в організації виробничого процесу і праці, реорганізацію з причин економічного, технічного, структурного характеру, що спричиняють скорочення чисельності або штату працівників, приймати лише після попереднього проведення переговорів з Представником про заходи щодо запобігання звільненням чи зменшення їх кількості до економічно обґрунтованої не пізніше, як за тридцять календарних днів до дня персонального попередження працівників про зміну істотних умов праці. Про наступне вивільнення працівника персонально попереджують не пізніше двох місяців (ст.49-2 КЗпП України).

2.2.2.4. Роз’яснювати кожному працівнику його права та обов’язки згідно з затвердженою посадовою інструкцією та ознайомлювати його з нею, а також із цим Договором і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2.5. У разі планування звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією КУ «ЦНСП» завчасно, не пізніше як за два місяці до запланованих звільнень, надати Представнику відомості щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення звільнень, а також провести консультації з Предствником про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення їх несприятливих наслідків.

2.2.2.6. Не звільняти працівників з роботи з ініціативи Адміністрації без достатніх на це підстав (виробничих і законодавчих) та попередньої згоди Представника.

2.2.2.7. Розробляти і затверджувати посадові інструкції кожного працівника. Ознайомлювати його з ними та з Правилами внутрішнього трудового розпорядку при прийнятті на роботу, а також у разі внесення змін і доповнень до них.

2.2.2.8. Дотримуватись строків випробування при прийнятті на роботу відповідно до термінів, передбачених законодавством України (спеціалістів не повинен перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з Представником - шести місяців). Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

2.2.2.9. Неповний робочий день або неповний робочий тиждень за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись, як при прийнятті на роботу, так і згодом. Оплату праці здійснювати фактично відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП України ).

2.2.2.10. Запровадити такий режим роботи: початок роботи – 8.00 год.

                                                                           перерва на обід – 13.00 – 14.00 год.

                                                                          закінчення роботи – 17.00 год.

                                                                         п’ятниця - 8.00 год. – 16.00 год.                                                                                                    

Субота і неділя – вихідні дні;

- скорочувати напередодні святкових і неробочих днів тривалість трудового дня на 1год ( ст. 53 КЗпП України).

2.2.2.11. Забезпечити тривалість робочого часу 40 годин на тиждень у відповідності до ст.50 КЗпП України, для медичного персоналу – 38,5 годин на тиждень.

2.2.2.12. Встановлювати щорічну основну відпустку працівникам тривалістю 24 календарних днів за відпрацьований робочий час. Право працівника на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення 6-ти місяців безперервної роботи.

2.2.2.13. Встановлювати щорічну основну відпустку особам, віком до 18 років - 31 календарний день, інвалідам І, II груп - 30 календарних днів, інвалідам III групи – 26 календарних днів.

2.2.2.14. Щорічні відпустки повної тривалості, до настання 6-ти місячного терміну у перший рік роботи, за бажанням працівника надаються:

а) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину інваліда до 18 років;

б) інвалідам;

в) особам віком до 18 років;

г) працівникам, які мають путівку для санаторно-курортного лікування;

д) в інших випадках, передбачених законодавством.

2.2.2.15. Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

а) особам віком до 18 років;

б) інвалідам;

в) жінкам до пологів або після них;

г) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину інваліда;

д) одиноким матерям;

е) дружинам військовослужбовців;

є) працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва;

ж) інших випадках, передбачених законодавством.

2.2.2.16. Переносити або продовжувати щорічну відпустку на інший період у разі:

а) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

б) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

в) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням;

г) в інших випадках, передбачених законодавством.

2.2.2.17. Дотримуватись п.4 ст.11 Закону України « Про відпустки» щодо ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд .

2.2.2.18. Погоджувати з Представником графіки щорічних відпусток працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівсьої міської ради на наступний рік не пізніше 5 січня поточного року ( Пункт 20 «Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій»).

2.2.2.19. Щорічна додаткова відпустка надається:

а) працівникам, які навчаються в професійно-технічних та вищих учбових закладах (ст.14,15, 15-1, Закону України „Про відпустки”);

      

б) у зв'язку з вагітністю та пологами;

в) здійснення догляду за дитиною та досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, за медичним висновком лікувальної установи, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку;

г) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері( у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі яка взяла дитину під опіку, надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів ( ст.19 Закону України «Про відпустки»).

2.2.2.20. Щорічна додаткова відпустка за бажанням працівника може надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо.

2.2.2.21. Відпустки без збереження заробітної плати відповідно до ст.25 Закону України „Про відпустки надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку:

а) чоловікові, дружина якого перебуває у після пологовій відпустці, тривалістю до 14 календарних днів ;

б) матері або батьку, який виховує дітей без матері, що має 2-х дітей віком до 15-ти років або дитину інваліда, тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

в) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - до 30 календарних днів  щорічно;

г) інвалідам І та II групи - до 60 календарних днів щорічно;

д) особам, які одружуються, тривалістю до 10 календарних днів;

е) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу - чоловіка (дружини), батьків, (вітчима , мачухи), дитини (пасинка , падчерки ), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та зворотно; інших рідних - тривалістю до 3 календарних дні без урахування часу, необхідного для проїзду;

є) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування;

ж) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

2.2.2.22. Може надаватись відпустка без збереження заробітної плати працівнику на термін, обумовлений угодою між працівником та керівником, але не більше 15 календарних днів на рік згідно з статтею 26 Закону України „Про відпустки (за сімейними обставинами та з інших поважних причин ).

2.2.2.23. Встановити тривалість додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер для всіх категорій працівників ( згідно додатку № 6 ).

2.2.2.24. Переводити працівника на строк до одного місяця на іншу роботу, не передбачену у посадових інструкціях, без його згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років проводити лише при наявності їх згоди.

2.2.2.25. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством та за погодженням з Представником.

 

2.3. Права, обов'язки та відповідальність працівників.

 

2.3.1. Працівники мають право:

 

— подавати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до діючого Договору, який розглядається на зборах трудового колективу. Рішення зборів, прийняте більшістю голосів її учасників, обов'язкове для виконання, як Адміністрацією, так і працівниками КУ «ЦНСП»

— користуватися пільгами та перевагами, які мають працівники згідно з цим Договором;

— висловлювати і відстоювати свої думки на зборах трудового колективу, виступати з критикою на адресу господарчих органів;

— звертатися до комісії по трудових спорах для вирішення суперечностей, які виникли між ними та Адміністрацією, оскаржувати дисциплінарні стягнення;

Працівникам підприємства гарантуються права згідно з Конституцією, іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Договором.

 

2.3.2. Працівники зобов'язані:

 

— працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці та Правил внутрішнього трудового розпорядку КУ «ЦНСП», своєчасно і точно виконувати розпорядження Адміністрації, підвищувати продуктивність та ефективність праці, поліпшувати якість продукції, виконувати вимоги з охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії, забезпечувати технологічну дисципліну;

— дбайливо відноситись до майна КУ «ЦНСП» та вживати заходи щодо недопущення його псування;

  відшкодовувати збитки, нанесені КУ «ЦНСП» при неналежному виконанні працівником трудових обов'язків, згідно з чинним законодавством;

- не розголошувати відомості, які є таємницею щодо надання соціальних послуг.

 

2.3.3. Працівники відповідають за:

 

- допущення порушень вимог трудового законодавства;

- допущення порушень Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- розголошення відомостей, які є таємницею, що спричиняє до негативного іміджу КУ «ЦНСП».

2.4. Права та обов'язки Представника:

 

2.4.1. Представляти інтереси членів трудового колективу, брати участь у розгляді трудових конфліктів у комісії з трудових спорів та в судах (за дорученням працівників).

2.4.2. Не допускати звільнення з роботи з ініціативи Адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох, шести років, а також інших категорій громадян, які мають переважне право на працю відповідно до діючого трудового законодавства.

2.4.3. Здійснювати контроль за виконанням Адміністрацією КУ «ЦНСП» чинного законодавства про працю, вимагати усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних у скоєних порушеннях.

2.4.4. Сприяти дотриманню трудової дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.5. Консультувати працівників з питань трудових прав, соціального захисту, зокрема у разі звільнення працівника.

2.4.6. Утримуватися від організації масових акцій протесту, страйків з питань, що є предметом Договору за умовами їх вирішення у встановленому чинним законодавством порядку та чинним Договором.

2.4.7. Здійснювати громадський контроль у КУ «ЦНСП» щодо забезпечення конституційних прав працівників щодо оплати праці, відпочинку та їх зайнятості..

2.4.8. Подавати Адміністрації для узгодження та прийняття рішення оформлені відповідним чином пропозиції щодо перегляду, внесення доповнень та змін у цей Договір.

2.4.9. Забезпечувати гласність прийнятих рішень.

2.4.10. Здійснювати громадський контроль за своєчасністю та правильністю нарахування заробітної плати (основної та додаткової), утримань із заробітної плати, застосування узгоджених преміальних положень, пільг і компенсацій.

2.4.11. Здійснювати контроль за дотримання у КУ «ЦНСП» законодавства України про працю та нормативних актів з питань праці та зайнятості, використанням та завантаженням робочих місць.

2.4.12. Вести розяснювальну роботу у колективі з питань трудових прав та соціального захисту працівників.

2.4.13. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з Адміністрацією з проблем зайнятості з метою вживання заходів щодо запобігання звільненню працівників або помякшення наслідків звільнення.

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ.

 

3.1.   Сторони домовились:

 

3.1.1. Забезпечувати дотримання законодавства про працю.

3.1.2. Нарахування різних видів виплат, винагород здійснювати відповідно до додатків Колективного договору.

3.1.3. Встановити строки виплати заробітної плати працівникам не рідше двох разів у місяць, з проміжком що не перевищує шістнадцяти днів, аванс 15 числа, заробітна плата 31 числа.

 

3.2. Адміністрація зобовязується:

 

3.2.1. Заробітну плату працівникам КУ «ЦНСП» нараховувати згідно з Законом України «Про оплату праці», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 ” Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ”, а також наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», а також керуватися іншими чинними нормативно-правовими актами, що стосуються оплати праці.

3.2.2. Оперативно видавати розпорядж­ення, які регламентують питання оплати праці.

3.2.3. Своєчасно погоджувати штатний розпис і посадові оклади працівників з діючими схемами на підставі Єдиної тарифної сітки.

3.2.4. Призначати розміри схемних посадових окладів (ставок), їх підвищення, окремі доплати, виплати у порядку визначеному чинним законодавством.

3.2.5. Своєчасно проводити уточнення тарифікації працівників у зв’язку із зміною освіти присвоєння їм категорії за підсумками атестації.

3.2.6. Виплачувати заробітну плату працівникам КУ «ЦНСП» двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, але не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

3.2.7. Забезпечити виплату заробітної плати працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше, ніж за три робочих дні до її початку (п. 3. ст. 115 КЗпП України).

3.2.8. За взаємною згодою між працівником та роботодавцем заробітна плата за час щорічної відпустки може виплачуватися при виплаті заробітної плати за першу половину місяця (15 числа), а при наданні відпустки після 15 числа виплачується при виплаті заробітної плати за другу половину місяця (31 числа) наступного місяця, але не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Такі виплати відбуваються у тому разі, якщо кошти, які замовляються бухгалтерією КУ «ЦНСП» на виплату заробітної плати за час надання щорічної відпустки, не надходять на рахунок у строк, зазначений п. 3. ст. 115 КЗпП України.

3.2.9. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідними, святковим або неробочим днем – заробітна плата виплачується напередодні (п.2 ст. 115 КЗпП України).

3.2.10. За роботу у святкові та неробочі дні оплату проводити в подвійному розмірі або надавати додатковий день відпочинку, за бажанням працівника (ст.107 КЗпП України).

3.2.11. Розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником КУ «ЦНСП» за погодженням з Представником за рахунок і в межах фонду заробітної плати .

3.2.12. За складність і напруженість у роботі, встановлювати надбавки. Граничний розмір зазначеної надбавки для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або зменшуються.

3.2.13. Працівникам, виконуючим поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу іншої професії (посади) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника, проводиться доплата у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника ( додаток № 4 ).

3.2.14. За вислугу років працівникам КУ «ЦНСП» щомісячно виплачувати надбавки ( додаток № 2) .

3.2.16. Преміювання працівників КУ «ЦНСП» у здійснювати згідно з Положенням про преміювання.

3.2.17. Не приймати в односторонньому порядку рішень, які змінюють встановлені в Договорі умови оплати праці.

3.2.18. Проводити індексацію заробітної плати у порядку, встановленому чинним законодавством

3.2.19. При звільненні працівника виплатити належні йому суми під час послідовної виплати заробітної плати або авансу.

 

3.3. Представник зобовязується:

 

3.3.1. Здійснювати громадський контроль в межах повноважень за:

- правильністю встановлення посадових окладів і ставок працівникам;

- своєчасною виплатою заробітної плати.

3.3.2. Надавати консультативну допомогу працівникам з питань оплати праці.

 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ, УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

 

4.1 Сторони домовились:

 

4.1.1 Створювати умови щодо реалізації конституційного права працівника на охорону його життя і здоровя у процесі трудової діяльності, а також на безпечні умови праці.

4.1.2. Здійснювати свої повноваження з питань охорони праці відповідно до Закону України „ Про охорону праці ”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, КЗпП України, інших нормативно-правових актів та цього Договору.

 

4.2. Адміністрація, дотримуючись законодавчих та нормативних актів з охорони праці, зобовязується:

 

4.2.1. Здійснювати навчання, інструктаж та перевірку знань працівників КУ «ЦНСП» з охорони праці відповідно до Закону України „ Про охорону праці ”, „ Положення про навчання з питань охорони праці ” та затвердженого плану-графіку .

4.2.2. У відповідності до ст. 23 Закону України “ Про охорону праці ” призначити особу, відповідальну за дотриманням вимог нормативно - правових актів та заходів з охорони праці.

4.2.3.Відповідно до ст.6 Закону України „ Про охорону праці ” при укладення трудового договору з громадянами інформувати під розписку про умови праці в установі, наявність на робочому місці, де вони працюватимуть, небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які ще не усунуто, про можливий вплив цих чинників на здоровя, про права громадян на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та цього Договору. З громадянами, яким згідно з медичним висновком протипоказана робота, яка виконується в установі, трудовий договір не укладається.

4.2.4. Не допускати до роботи працівників, у тім числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

4.2.5. Забезпечувати суворе дотримання посадовими особами вимог Закону України «Про охорону праці», нормативно-правових актів про охорону праці.

4.2.6.Відповідно до ст.19 Закону України „ Про охорону праці ” за свої кошти організовувати проведення періодичних медичних оглядів працівників

4.2.7. Адміністрація має право притягувати працівника, який ухиляється від проходження обовязкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобовязана відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

 

4.3. Представник зобов’язується :

 

4.3.1. Під час ведення колективних переговорів з розробки і укладення Договору рекомендувати передбачити у ньому зобов’язання , які б забезпечували належні умови праці.

4.3.2. Сприяти Адміністрації у виконанні в повному обсязі комплексних заходів з охорони праці.

4.3.3. Здійснювати контроль з охорони праці, керуючись відповідними законодавчими та нормативними актами.

 

4.4. Працівники мають право:

 

4.4.1. Брати активну участь у створенні безпечних умов праці.

4.4.2. Співпрацювати з Адміністрацією у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про небезпеку, загрозу життю чи здоровю працюючих безпосередньо самого керівника, спеціаліста з охорони праці.

4.4.3. Відповідно до ст.7 Закону України „ Про охорону праці ” працівник має право відмовитися від дорученої йому роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоровя або для людей, які його оточують і навколишнього природного середовища. Працівників, які за станом здоровя потребують надання легкої роботи, Адміністрація повинна у відповідності до медичного висновку, перевести за згодою на іншу роботу тимчасово або без обмеження терміну. Оплата праці при переведенні працівника за станом здоровя на іншу, нижче оплачувану роботу, або виплата їм допомоги за соціальним страхуванням здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

4.5. Працівники зобовязані:

 

4.5.1. Вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці.

4.5.2 Суворо дотримуватися правил експлуатації устаткування, норм, правил, стандартів та інструкцій з охорони праці, встановлених вимог поводження з машинами, механізмами, інструментами тощо.

4.5.3. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

4.5.4. Проходити в установленому порядку попередній та періодичний медичні огляди.

4.5.5. Доводити до уваги Адміністрації про нещасні випадки.

4.5.6. Знати і виконувати вимоги нормативних актів з питань охорони праці.

4.5.7. Дотримуватися зобовязань щодо охорони праці, передбачених Договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку КУ «ЦНСП».

5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ

ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ.

 

5.1. Сторони домовились:

 

5.1.1. Вживати заходів, спрямованих на:

- проведення оздоровлення дітей та працівників, організацію їх відпочинку;

- створення умов щодо занять народною творчістю, фізкультурно-спортивного руху.

 

5.2. Адміністрація зобовязується:

 

5.2.1. Надавати відпустки працівникам, які перебувають на диспансерному обліку в зручний для них час.

5.2.2. Виплачувати одноразову матеріальну допомогу працівникам установи для оздоровлення в розмірі посадового окладу визначеного тарифним розрядом без врахування підвищень.

5.2.3. За наявності коштів преміювати працівників КУ «ЦНСП» за бездоганну працю і активну участь у громадському житті.

5.2.4. Здійснювати своєчасне оформлення документів для призначення пенсій особам, які досягли пенсійного віку, встановленого законодавством.

5.2.5. Забезпечити працівникам КУ «ЦНСП» одноразову грошову допомогу в розмірі двох посадових окладів в разі смерті працівника, та посадовий оклад в разі смерті членів сім’ї. Грошові допомоги виплачувати за рахунок економії по фонду заробітної плати.

 

5.3. Представник зобовязується:

 

5.3.1. Проводити оздоровчо-спортивну роботу в колективі.

5.3.2. Здійснювати контроль за станом лікувально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на диспансерному обліку, часто і тривалий час хворіють.

 

6. КАДРОВА ПОЛІТИКА. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. РОБОТА З МОЛОДДЮ ТА ВЕТЕРАНАМИ ПРАЦІ.

 

6.1. Адміністрація зобов’язується:

 

6.1.1. Створити умови для підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу в п’ять років. Обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі визначати у встановленому порядку.

6.1.2. Здійснювати заходи щодо сприяння реалізації молодіжної політики.

6.1.3. Не залишати поза увагою ветеранів праці, колишніх працівників соціальної сфери.

6.1.4. Забезпечувати гендерну рівність у всіх напрямках життєдіяльності колективу.

 

6.2. Представник зобовязується:

 

6.2.1. Сприяти підвищенню професійного статусу працівника соціальної сфери.

З цією метою:

- проводити конкурси професійної майстерності, огляди-конкурси з різноманітних напрямків роботи;

- спільно з Адміністрацією визначати конкретні зобов’язання щодо підвищення кваліфікації працівників;

- організовувати інтерактивне обговорення проблемних питань, фахові дискусії;

- проводити заходи, спрямовані на підвищення іміджу молоді в КУ «ЦНСП»;

- здійснювати заходи щодо відзначення ветеранів праці.

6.2.2. Спільно з Адміністрацією сприяти реалізації виробничого і соціального потенціалу молодих працівників, забезпеченню їх кар’єрного зростання і соціальних гарантій.

6.2.3. Сприяти активізації роботи молодіжної ради, комісії щодо роботи з молоддю.

 

7. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА ГАРАНТІЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

 

7.1. Сторони домовились:

7.1.1. Успішно вирішувати питання удосконалення соціально-трудових відносин, соціального захисту працівників, сприяння порозумінню та злагоді в КУ «ЦНСП».

7.1.2. Визнавати повноваження одна одної і зобов’язались з питань, що належать до їх компетенції.

 

7.2. Адміністрація зобовязується:

 

7.2.1. Надавати Представнику всю необхідну документацію з питань, що є предметом Договору.

              

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

 

8.1. Сторони зобовязуються:

 

8.1.1. Періодично проводити взаємні консультації Адміністрації та Представником з працівниками підрозділів установи, на яких подавати інформацію про хід виконання Договору заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобовязань на загальних зборах трудового колективу.

8.1.2. У разі несвоєчасного виконання зобовязань Договору аналізувати причини та вживати невідкладних заходів щодо забезпечення їх подальшої ефективної реалізації.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ

І НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

 

9.1. Особи, з вини яких порушено чи не виконано зобовязання діючого Договору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.2. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не включає цивільної, матеріальної або інших видів відповідальності винних осіб.

9.3. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

10.1. Спірні питання, які виникають під час реалізації цього Договору, вирішувати шляхом проведення двохсторонніх консультацій і переговорів.

 

Колективний договір підписали:

 

Від Адміністраці                                                          Від трудового колективу

 

Директор КУ «ЦНСП»                                                          Представник

___________ О.Шалаковська                                                                              _______________ М.Гельмас

 

М.П.

«_____ » ____________ 2021 р.                                          « ____ » __________ 2021 р.       

Затверджено:                                                                     Погоджено:                                            

Директор КУ «ЦНСП»                                      Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку                                                                            для працівників комунальної установи «Центр нвдвння соціальних послуг»

Жидачівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Дані правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин.

1.2. Метою Правил є: чітка організація праці та зміцнення трудової дисципліни; створення безпечних умов праці; підвищення її продуктивності; раціональне використання робочого часу.

1.3. Правила поширюються на всіх працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради незалежно від посади та виконуваної роботи.

1.4. Керівництвом КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради в особі директора створюються умови, покликані запобігти виникненню індивідуальних та колективних трудових спорів та суперечок в колективі, а в разі їх виникнення - забезпечується вирішення таких спорів та суперечок на взаємовигідних засадах.

1.5. Керівництвом КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради створюються організаційні, економічні умови для дотримання працівниками трудової дисципліни, використовуються методи переконання, заохочення за добросовісну працю та її високу якість. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності.

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

2.1. Працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору. За цим договором працівник зобов'язаний виконувати роботу, визначену в ньому, та підлягає правилам внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Право приймати на роботу згідно із Положенням про КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради має директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради.

2.3. Для новоприйнятих працівників встановлені такі строки випробування:

- адміністративно - управлінський персонал - 3 місяці;

- робітники - 1 місяць.

 

2.4. При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний подати:

- заяву про прийняття на роботу;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- військовий квиток - для звільнених з лав Збройних Сил України.

У випадках, передбачених законодавством, при прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, громадянин зобов'язаний подати документ про здобуту освіту (спеціальність, кваліфікацію).

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

2.5 При прийнятті на роботу забороняється вимагати від осіб відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством (ст.25 КЗпП).

2.6 Укладання трудового договору оформляється наказом директора, з яким ознайомлюють працівника під розпис. У наказі має бути зазначено найменування посади відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови.

2.7 На всіх працівників, які працюють понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі; відомості про стягнення до неї не заносяться. Порядок ведення трудових книжок визначається КМУ.

2.8. При прийомі на роботу або переведенні на іншу роботу працівника обов'язково:

- ознайомлюють з цими Правилами, колективним договором та посадовою інструкцією (під розпис);

- визначають працівникові робоче місце, забезпечують його необхідними для роботи засобами праці;

- роз'яснюють його права і обов'язки;

- інструктують з техніки безпеки та протипожежної охорони.

 

2.9. Підставами для припинення трудового договору є:

- угода сторін (пункт 1 статті 36 КЗпП);

- розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП), з ініціативи директора (статті 40,41 КЗпП);

2.10. Директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Днем, коли працівника фактично звільнено, вважається останній день роботи.

3. Робочий час та час відпочинку, їхнє використання.

3.1. Для працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради встановлюється п'ятиденний робочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя. Розпорядок роботи такий:

                                                                         початок роботи – 8.00 год.

                                                                          перерва на обід – 13.00 – 14.00 год.

                                                                          закінчення роботи – 17.00 год.

                                                                                     п’ятниця - 8.00 год. – 16.00 год.

3.2. Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП) тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (стаття 53 КЗпП).

3.3. Залучення працівників до понаднормових робіт, робіт у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому законодавством (статті 62, 71, 73 КЗпП).

3.4 Робота у вихідні дні компенсується працівникові в порядку, передбаченому законодавством (статті 72,107 КЗпП).

3.5. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Повна тривалість щорічної основної та додаткової відпустки у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи. У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

3.6. Встановити тривалість додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер для всіх категорій працівників до 7 календарних днів відповідно до визначеного Постановою КМУ від 17.11.1997 року № 1290 переліку професій та посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки.

3.7. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються директором, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку. Графік відпусток складається на кожен календарний рік.

3.8. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін не більше 15 календарних днів на рік. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Зазначена відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 75 і 76 КЗпП, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному статтею 80 КЗпП).

3.9. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

4. Основні обов'язки працівників.

4.1. Працівник зобов'язаний:

- починати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

- у випадку спізнення на роботу - більше ніж на 30 хвилин - написати директору пояснюючу записку та вказати причину запізнення;

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки;

- додержуватись вимог щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;

- постійно вдосконалювати організацію своєї праці та підвищення професійної кваліфікації.

5. Основні права та обов'язки адміністрації.

Адміністрація зобов'язана:

5.1. Належним чином організовувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце.

5.2. Затвердити посадову інструкцію на кожну посаду згідно штатного розпису.

5.3. Забезпечити здорові і безпечні умови праці.

5.4. Постійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну.

5.5. Покращувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю.

5.6. Постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог по техніці безпеки, протипожежній безпеці.

5.7. Організовувати виплату заробітну плату кожного 15 та 30 числа поточного місяця. У тих випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем, заробітну плату виплачують напередодні (стаття 115 КЗпП України).

5.8. Забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням в учбових закладах. У відповідних випадках адміністрація виконує свої обов'язки разом або з погодженням з уповноваженим від трудового колективу.

6. Заохочення за успіхи в роботі.

6.1. За зразкове виконання обов'язків, встановлених трудовим договором, ініціативу і бездоганну роботу, значні досягнення застосовуються такі заходи заохочення:

- оголошення подяки;

- видача премії (при наявності коштів);

- нагородження грамотою.

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, до нагородження грамотами, а також звання кращого працівника за даною спеціальністю.

7. Відповідальність працівників за порушення Правил.

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

7.2. Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване за такі порушення:

- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього згідно із посадовою інструкцією, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (пункт 3 стаття 40 КЗпП);

- прогул без поважних причин (пункт 4 стаття 40 КЗпП);

- поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (пункт 7 стаття 40 КЗпП);

- вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна.

За інші порушення трудової дисципліни застосовується виключно догана.

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника надати таке пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення директор враховує ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується директором безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.5. Стягнення оголошується в наказі директора і повідомляється працівникові під розпис.

7.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.8. Незалежно від дисциплінарного стягнення, на умовах, визначених положенням про оплату праці та преміювання, до працівників можуть застосовуватися ще й такі заходи впливу:

- повне або часткове позбавлення премії;

         - зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат.

 

  Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені зборами трудового колективу Протокол №1 від 10.03.2021р.

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                                                                                                            до Договору

             

Затверджено:                                                                    Погоджено:                                          

Директор КУ «ЦНСП»                                     Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

 

 

Заохочення за успіхи в роботі.

 

  1. 1.За зразкове виконання трудових обов»язків, підвищення продуктивності праці, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі до працівників КУ «Центру надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради застосовується такі заохочення:

-           оголошення подяки;

-           нагородження Почесною грамотою;

-           нагородження цінним подарунком;

-           виплата премії.

  1. 2.До трудової книжки не вносяться записи про преміювання, які передбачливі системою оплати праці або виплати, які є постійного характеру.

 

 

 

Додаток № 2

                                                                                                            до Договору

             

Затверджено:                                                                    Погоджено:                                          

Директор КУ «ЦНСП»                                      Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

 

Надбавки працівникам

КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської ради.

 

1.Згідно з постановою КМУ від 15.06.2011року №239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення» у КУ «Центрі надання соціальних послуг» Жидачівсьої міської ради затверджено список посад працівників, які мають право на отримання надбавки за вислугу років залежно від стажу роботи за такими посадами:

-       директор КУ «Центр надання сціальних послуг»;

-       завідувач відділення соціальної допомоги вдома;

-       фахівець із соціальної роботи;

-       соціальний робітник.

     2. Залежно від стажу роботи надбавка за вислугу років встановлюється працівникам у такому розмірі:

 

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки

до посадового окладу,

у відсотках

 

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

 

10

20

30

 

3. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка або інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.

4. Надбавка за вислугу років у КУ «Центрі надання соціальних послуг» обчислюється виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень працівника без урахування інших надбавок і доплат.

5. Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

6. Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право.

7. Умови та розміри оплати праці працівників КУ «ЦНСП» Жидачівської міської ради визначаються відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 та розроблених на її виконання Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

- згідно з п. 2.6 цього Переліку посадові оклади працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) підвищуються на 15 % у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці. До цих працівників належать, зокрема, фахівці із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома), соціальні працівники, соціальні робітники.

 

 

                                    

 

Додаток № 3

                                                                                                             до Договору

             

Затверджено:                                                                    Погоджено:                                          

Директор КУ «ЦНСП»                                      Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

.

 

 

 

Надбавки працівникам КУ «Центр надання соціальних послуг»

Жидачівської міської ради.

 

 

1. Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року .№ 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення » (пункт 4.4, підпункт 3 ) працівникам КУ «ЦНСП» Жидачівської міської ради встановити такі надбавки:

 

1.1. За складність і напруженість у роботі граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу.

1.2. При встановленні надбавки працівнику відповідно до покладених на нього обовязків, необхідно враховувати:

- виконання заходів і завдань, передбачених виробничими планами;

-строк перебування на обійманій посаді;

-функціональне навантаження;

-якість та своєчасність підготовки матеріалів і пропозицій;

-ініціативність і творчий підхід до виконання покладених на працівника обов’язків;

-відсутність помилок у розрахунках та застосуванні чинних нормативних актів щодо ведення обліку, складання кошторисів, проведення розрахункових операцій, нарахування заробітної плати.

1.3. Надбавки призначаються керівником КУ «Центр надання соціальних послуг» Жидачівської міської рди у разі наявності коштів, а також знімаються, зменшуються ним за результатами роботи кожного працівника.

1.4. Надбавки директора КУ «ЦНСП» Жидачівської міської ради здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах фонду оплати праці .

1.5. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни така надбавка може бути скасована або зменшена на підставі відповідного наказу по КУ «ЦНСП» Жидачівської міської ради.

1.6. Працівнику може бути виплачена лише одна з надбавок .

1.7 Надбавки нараховуються працівникам щомісячно до посадового окладу за фактично відпрацьований час без урахування інших доплат та надбавок .

1.8 У разі тимчасового заміщення відсутнього працівника надбавка обчислюється враховуючи посадовий оклад працівника за основною посадою (місцем роботи).

 

 

 

Додаток № 4

                                                                                                            до Договору

             

Затверджено:                                                                    Погоджено:                                          

Директор КУ «ЦНСП»                                      Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

 

 

Доплата за суміщення професії (посади),

або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваної роботи

    

1.1. Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005р.№ 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», Галузевої угоди між Міністерством соціальної політики України та Профспілками працівників соціальної сфери України і працівників державних установ України на 2011 – 2013 роки професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі:

- суміщення професій (посад) - до 50% посадового окладу відсутнього працівника, або за вакантною посадою;

- розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваної - до 50% посадового окладу відсутнього працівника, або за вакантною посадою.  Зазначені доплати встановлюються за умови виконання роботи меншою кількістю працівників, ніж установлено нормами;

- виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи - до 50% посадового окладу відсутнього працівника, або за вакантною посадою;

1.2. Конкретний розмір доплат за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

1.3. Доручення додаткової роботи в порядку суміщення професій (посад) і виконання обов’язків відсутнього працівника та розмір доплати за таку роботу обов’язково мають бути погоджені з працівником.

1.4. Необхідність видання наказу про доручення працівникові виконувати додаткові обов'язки в порядку суміщення професій (посад) або обов'язки відсутнього працівника очевидна, оскільки такий наказ є підставою для встановлення передбаченої статтею 105 КЗпП України доплати за виконання додаткової роботи. Скасування або зменшення доплати теж оформляється наказом.

1.5. У разі погіршення продуктивності виконуваної роботи чи якості обслуговування населення суміщення і доплата за нього можуть бути припинені з часу виявлення такого факту.

1.6. Встановлення або скасування суміщення професій (посад) можливе в порядку, встановленому частиною третьою статті 32 КЗпП України, якою передбачено, що у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці можлива зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи на тій самій посаді. Про такі зміни, зокрема про встановлення або про скасування суміщення професій працівникові необхідно повідомити не пізніше, ніж за два місяці.

1.7. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден продовжувати роботу в нових умовах ( ч. 4 ст. 32 КЗпП України), то дія трудового договору припиняється згідно з пунктом 6 статті 36 КЗпП України.

1.8. Якщо в наказі про введення суміщення зазначено термін, на який працівникові пропонується додаткова робота, і цей термін закінчився, скасувати суміщення можна і не попереджаючи працівника.

 

 

 

 

  

Додаток № 5

                                                                                                             до Договору

             

Затверджено:                                                                   Погоджено:                                          

Директор КУ «ЦНСП»                                      Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

 

 

ПЕРЕЛІК

 

посадових сіб, які проходять періодичні медичні огляди .

 

1. Медичний огляд проходять:

 

1.1. Працівники Адміністрації – 1 раз у рік.

1.2. Соціальні робітники                 – 1 раз у рік .

 

 

 

Додаток № 6

                                                                                                             до Договору

             

Затверджено:                                                                    Погоджено:                                            

Директор КУ «ЦНСП»                                      Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

 

 

 

 

Список посад, робіт та професій працівників, яким

надається щорічна додаткова відпустка за особливий

характер праці.

 

 

№ № п/п

Назва посади

Тривалість додаткової відпустки (днів )

1

Директор територіального центру

7

 

Бухгалтер І категорії

7

4

Завідувач відділення

7

5

Фахівець із соціальної роботи

7

 

  

 

 

* Примітка:   щорічна додаткова відпустка надається працівникам, зайнятим на роботі повний робочий день згідно1 частини статті 8 закону України про відпустки

 

 

 

Додаток № 7

                                                                                                             до Договору

             

Затверджено:                                                                    Погоджено:                                            

Директор КУ «ЦНСП»                                      Уповноважений трудового колективу    

____________________О.Шалаковська                  _______________ М.Гельмас

 

«___ »_______________ 2021р.                                     «____ » ____________ 2021р.

 

 

 

Перелік посад, на які поширюється проведення атестації

робочих місць

 

№ п/п

Назва професії (посади)

 

Згідно з переліком, передбаченим нормативно-правовими актами

 

  

Додати коментар: