gototopgototop
Положення про постійні комісії Жидачівської міської ради сьомого скликання 2015 – 2020 р.р. Друк
Середа, 11 листопада 2015, 17:33

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

1 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.11.2015                                                                       № 10                                                                   м. Жидачів

 

Про затвердження Положення про постійні

комісії Жидачівської міської ради сьомого

скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Розглянувши та обговоривши проект Положення про постійні комісії Жидачівської міської ради сьомого скликання 2015-2020 р.р., керуючись підпунктом 1 частини 1 статті 26, пунктом 15 статті 47, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Жидачівської міської ради сьомого скликання 2015 – 2020 р.р. (додається).
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Жидачівської міської ради від 09.12.2010 р. № 11 „Про затвердження Положення про постіні комісії Жидачівської міської ради шостого скликання 2010 – 2015 р.р.”.

 

 

 

Міський голова                                                                        В.Левко

 

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Жидачівської міської

ради від 10.11.2015 р. № 10

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Жидачівської міської ради

сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Положення про постійні комісії Жидачівської міської ради сьомого скликання 2015 – 2020 р.р. (надалі – Положення) розроблено у відповідності до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом ради і визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій ради на період вказаних вище повноважень.

  1.2. Постійні комісії міської ради (надалі – постійні комісії) є органами міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.

  1.3. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності, функціональна спрямованість визначаються чинним законодавством України, Регламентом ради та цим Положенням. 1.4. Постійні комісії ради є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

  1.5. У межах своєї компетенції кожна постійна комісія ради є профільною.

  1.6. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень, про що рада приймає відповідне рішення. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

  1.7. У разі необхідності може бути утворено нові постійні комісії ради, скасовано або реорганізовано утворені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. Постійна комісія ради може утворювати у своєму складі підкомісію; функції підкомісії окреслює постійна комісія ради у рамках функціональної спрямованості комісії.

  1.8. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів.

  2.ПЕРЕЛІК ТА ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

    

   2.1. У складі Жидачівської міської ради сьомого скликання 2015-2020 р.р. утворюються та діють такі постійні комісії:

                   2.1.1. з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій;

                   2.1.2. з питань землекористування та містобудування;

                   2.1.3. з питань житлово-комунального господарства та екології;

   2.1.4. з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення;

   2.1.5. з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

   2.2. Рада може відповідно до норм діючого законодавства, згідно регламенту ради реорганізовувати, створювати нові, ліквідовувати створені комісії, вносити зміни у персональний склад тощо.

   2.3. Відповідно до діючого законодавства України, Регламенту ради та цього Положення постійні комісії ради:

   2.3.1. розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення;

   2.3.2. розглядають проекти міських цільових програм, програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, інших питань, які вносяться на розгляд ради, готують висновки з цих питань;

   2.3.3. виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

   2.3.4. здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету;

   2.3.5. здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

   2.3.6. заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників комунальних підприємств, установ і організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяль­ність;

   2.3.7. у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримують від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

   2.3.8. аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, та в межах повноважень готують відповідні пропозиції.

   3.ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

     

    3.1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

    3.1.1. створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

    3.1.2. створювати експертні групи для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

    3.1.3. провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати посадових осіб міської ради, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

    3.1.4. запрошувати на засідання комісії посадових осіб апарату міської ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

    3.1.5. за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради;

    3.1.6. вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

    3.1.7. мати право обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії;

    3.1.8. співпрацювати з іншими постійними комісіями ради, інших міських рад;

    3.1.9. виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії;

    3.1.10. налагоджувати партнерську співпрацю з громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, іншими обєднаннями громадян;

    3.1.11. розглядати адресовані їм звернення громадян.

    3.2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених підпунктами 3, 4 частини 3.1. цього Положення, постійна комісія не пізніш як за два робочих дні до дати засідання повідомляє їх письмово, усно чи в інший спосіб. У запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

     

    4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

      

     4.1. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

     4.2. Засідання комісії скликається головою комісії згідно з планом роботи комісії, у міру потреби або за інших обставин.

     4.3. Засідання комісії скликається головою, а у випадку його відсутності – заступником голови. Якщо з певних причин відсутні голова та заступник, то засідання комісії скликає її секретар. Засідання комісії також може бути скликане письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії.

     4.4. Організаційні заходи щодо повідомлення членів комісії про засідання комісії та його проведення здійснює голова комісії. До підготовки засідання голова комісії має право залучати за потребою заступника голови комісії, секретаря комісії, членів комісії.

     4.5. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

     4.6. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

     4.7. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених частиною 6 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

     4.8. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

     5.ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

       

      5.1. Голова постійної комісії обирається на пленарному засіданні сесії міської ради більшістю депутатів від загального складу ради.

      5.2. Голова постійної комісії:

                  5.2.1. скликає і веде засідання комісії;

                  5.2.2. дає доручення членам комісії;

                  5.2.3. інформує раду про роботу постійної комісії;

      5.2.4. представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, обєднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

      5.3. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції виконує заступник голови постійної комісії, а у разі відсутності заступника – секретар постійної комісії.

       

      6.ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ

        

       6.1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

       6.2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

       6.3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

        

       7.ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

         

        7.1. За результатами роботи засідання постійної комісії ради приймається рішення, яке оформляється протоколом.

        7.2. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

        7.3. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків та рекомендацій.

        7.4. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою.

        7.5. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

        7.6. За результатами розгляду питань, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо, члени комісії більшістю голосів приймають відповідні рішення.

         

        8.ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ

          

         8.1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

         8.2. В протоколі вказують:

         1) дату та місце проведення засідання комісії;

         2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

         3) список запрошених на засідання комісії;

         4) перелік питань, що розглядалися;

         5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

         6) результати голосувань по кожному із рішень.

         8.3. У випадку використання та наявності додаткових документів і матеріалів, які приймалися до уваги при прийнятті рішення, останні додають до протоколу у вигляді додатків.

         8.4. Протокол оформляється не пізніше двох робочих днів після проведення засідання, підписується головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови комісії, та секретарем комісії.

         8.5. Належним чином оформлений і підписаний протокол зберігається у справах комісії.

          

         9.СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ

           

          9.1. За ініціативою комісії може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

          9.2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

          9.3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

          9.4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

          9.5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

          9.6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.

          9.7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

          9.8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

           

          10.КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

            

           10.1. компетенція постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій;

           10.1.1. розглядає проект міського бюджету м. Жидачева, інформацію про виконання міського бюджету, здійснює контроль за його виконанням та використанням бюджетних коштів;

           10.1.2. щоквартально розглядає питання про хід і результати виконання міського бюджету м. Жидачева;

           10.1.3. здійснює підготовку рішень ради про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством України;

           10.1.4. розглядає питання встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету м. Жидачева;

           10.1.5. розглядає проекти рішень, вносить рекомендації і пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів;

           10.1.6. здійснює контроль у сфері управління майном комунальної власності міста;

           10.1.7. здійснює контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням майна територіальної громади м. Жидачева в частині повноти поступлення коштів до міського бюджету;

           10.1.8. розглядає цільові програми з соціально-економічних питань, вносить пропозиції щодо ефективного використання трудових і фінансових ресурсів;

           10.1.9. подає пропозиції щодо співвідношення бюджетних та залучених коштів у фінансуванні міських цільових програм та програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Жидачева;

           10.1.10. розглядає питання зміни розмірів ставок місцевих податків і зборів;

           10.1.11. подає пропозиції та ініціює залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному та культурному розвитку міста;

           10.1.12. готує пропозиції і стратегічні проекти економічного розвитку міста;

           10.1.13. ініціює і бере участь у розробленні проектів програм інвестиційного розвитку міста.

           10.2. компетенція постійної комісії з питань землекористування та містобудування:

           10.2.1. розглядає питання регулювання земельних відносин, у тому числі розглядає і погоджує питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження, режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання, визначає пріоритети земельної та містобудівної політики, погоджує проекти землеустрою;

           10.2.2. здійснює контроль за прийнятих рішень з питань регулювання земельних відносин;

           10.2.3. здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, охороною та використанням земельних ресурсів;

           10.2.4. розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель міста;

           10.2.5. ініціює розроблення містобудівних документацій;

           10.2.6. розглядає і подає пропозиції щодо затвердження містобудівних документацій;

           10.2.7. розглядає пропозиції про розміщення, будівництво і реконструкцію житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів на території м. Жидачева;

           10.2.8. контролює організацію виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста;

           10.2.9. бере участь в організації проведення земельних аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок та прав на них;

           10.2.10. здійснює розгляд питань щодо виділення земельних ділянок під індивідуальну житлову (садибну);

           10.2.11. розглядає питання продажу у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомості;

           10.2.12. розглядає питання раціонального використання територій, припинення користування землями міста у зв’язку з їх нераціональним використанням, порушенням умов надання земель, умов забудови та затвердженої містобудівної документації.

           10.2.13. розглядає питання зміни цільового та функціонального призначення земельних ділянок;

           10.2.14. розглядає питання вирішення спорів з питань містобудування та земельних спорів;

           10.2.15. розглядає питання залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури міста;

           10.2.16. надає висновки виконавчому комітету міської ради щодо будівництва, яке проводиться з порушенням законодавства України у сфері містобудування, затвердженої містобудівної документації і проектів окремих об’єктів; розглядає питання самовільного будівництва; здійснює контроль за процедурою надання дозволів на завершення самовільно розпочатого будівництва.

           10.3. компетенція постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та екології:

           10.3.1. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету у сфері житлово-комунального господарства;

           10.3.2. пропонує напрямки і шляхи вдосконалення роботи та розвитку міських комунальних підприємств;

           10.3.3. проводить роботу з виявлення додаткових резервів і можливостей покращення обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства;

           10.3.4. розглядає питання щодо прийняття майна у комунальну власність та пропонує балансоутримувача такого майна;

           10.3.5. здійснює контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності міста;

           10.3.6. делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах з надання в оренду (суборенду) майна територіальної громади м. Жидачева;

           10.3.7. розглядає питання створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємств комунальної власності;

           10.3.8. здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності міських комунальних підприємств;

           10.3.9. заслуховує інформацію керівників міських комунальних підприємств щодо ефективності управління міськими комунальними підприємствами;

           10.3.10. готує пропозиції щодо оптимізації функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації;

           10.3.11. розглядає проекти місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

           10.3.12. розглядає питання щодо використання коштів міського природоохоронного фонду та інших коштів, призначених для охорони та відновлення довкілля;

           10.3.13 розглядає питання організації благоустрою та озеленення міської території, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку населення;

           10.3.14. розглядає питання щодо заходів на дотримання правил благоустрою міста;

           10.3.15. звертається до відповідних органів про скасування дозволів на експлуатацію об’єктів у разі неодноразового або тривалого порушення природоохоронного законодавства, екологічних та санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог благоустрою міської території;

           10.3.16. розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства України;

           10.3.17. співпрацює з громадськими екологічними організаціями, приймає участь у розробленні екологічних програм та в експертній оцінці екологічних проблем.

           10.4. компетенція постійної комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики та соціального захисту населення;

           10.4.1. в межах повноважень органів місцевого самоврядування сприяє реалізації державної політики у сфері охорони здоровя, освіти, культури та соціального захисту населення

                       10.4.2. розглядає проекти міських програм у сфері гуманітарної політики;

           10.4.3. подає пропозиції щодо фінансування заходів програм гуманітарного та соціального спрямувань з міського бюджету та інших джерел;

           10.4.4. подає пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту мешканців м. Жидачева, у тому числі учасників АТО;

           10.4.5. розглядає міські програми соціального забезпечення населення;

           10.4.6. розглядає міські програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за їх виконанням;

           10.4.7. проводить розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проектів у сфері соціального захисту;

           10.4.8. бере участь у формуванні та реалізації міських цільових програм у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення;

           10.4.9. сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики на території м. Жидачева.

           10.5. компетенція постійної комісії з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики

                       10.5.1. розглядає та погоджує питання утворення органів самоорганізації населення;

           10.5.2. сприяє діяльності органів самоорганізації населення та міським громадським формуванням;

           10.5.3. розглядає питання про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення у випадках, передбачених законодавством України;

           10.5.4. розглядає та погоджує питання найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, скверів, розташованих на території м. Жидачева;

           10.5.5. приймає участь у розробці правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі у невстановлених місцях, дотримання тиші у громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

           10.5.6. розглядає питання про етику поведінки депутатів міської ради;

           10.5.7. розглядає проекти рішень міської ради нормативно-правового характеру;

           10.5.8. розглядає питання про звіти постійних комісій ради;

           10.5.9. контролює виконання рішень ради та виконавчого комітету;

           10.5.10. контролює дотримання положень регламенту міської ради;

           10.5.11. пропонує внесення змін до регламенту міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депу­татської діяльності та дотримання норм депутатської етики;

           10.5.12. аналізує ефективність роботи депутатів, постійних комісій та вносить пропозиції щодо її удосконалення.

            

           11.ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВИХ КОНТРОЛЬНИХ КОМІСІЙ РАДИ

             

            11.1. Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених діючим законодавством, Регламентом ради та цим Положенням і створюються з метою підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за виконанням конкретних рішень ради, а також інших питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування міста.

            11.2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третиною депутатів від складу ради.

            11.3. Тимчасові контрольні комісії створюються рішенням ради, в якому визначається:

                        11.3.1. назва комісії;

                        11.3.2. кількісний склад комісії;

                            11.3.3. обраний радою голова (співголова) комісії;

                            11.3.4. персональний склад членів комісії;

                            11.3.5. компетенція і завдання комісії;

            11.3.6. термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи).

            11.4. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

            11.5. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам частини 11.4 цього Положення.

            11.6. Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

            11.7. Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від проведення прес-конференцій та інших публічних виступів до завершення роботи комісії.

            11.8. Після завершення роботи тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, у якому викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією; результати їх розгляду; висновки та рекомендації. а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

            11.9. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

            11.10. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

            11.11. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

            11.12. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

             

            12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

            12.1. Положення затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

            12.2. Положення вводиться в дію з моменту його прийняття.

            12.3. Змiни та доповнення до Положення приймаються до розгляду міською радою з iнiцiативи міського голови, секретаря ради та постійних комісій ради.

            12.4. Рішення про внесення змін і доповнень до Положення приймається пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

             

            Секретар міської ради                                                                          О.Лешковят

            Додати коментар: