gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Міські програми
ПРОГРАМА Фінансової підтримки вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню КНП "Жидачівська МЛ" на 2021-2023 роки Друк
Понеділок, 23 серпня 2021, 11:11

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Фінансової підтримки вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню

КНП "Жидачівська МЛ"

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

м. Жидачів

2021 рік

 

 

 

 

 

            Програма Фінансової підтримки вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги КНП "Жидачівська МЛ" на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” від 19.10.2017 року №2168-VIII, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Концепції реформи системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року №1013 та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку закладу охорони здоров’я, основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги населенню

 

1. Визначення проблем , на розв’язання яких спрямована програма

Основним підходом до концепції реформування охорони здоров’я є створення належних умов для надання якісної своєчасної медичної допомоги. Розвиток надання медичної допомоги є одним із ключових елементів у підвищенні ефективності національної системи охорони здоров’я.

Доступність,  якість,  сучасність,  функціональність,  ефективність,  ресурсна забезпече-ність  та  своєчасність  медичної  допомоги  є  основою для  забезпеченнявисокого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  населення.   Значноюскладовою  у забезпеченні  висококваліфікованоїмедичноїдопомогинаселенню є амбулаторна  та  стаціонарна  допомога, оскільки,  у 2020 роціспостерігавсярістзахворюваності на корона вірусну хворобу (COVID-19). Зростаннязахворюваності і смертностівід  туберкульозу,  онкології,  серцево-судиннихзахворювань,  бронхолегеневої  патології, цирозупечінки, ускладненьвиразковоїхвороби  шлунка,  збільшення  післяопераційних  ускладнень  потребує  пошукунових  ресурсів,  використання  високих  технологій,  удосконаленняпринципівпрактичноїмедицини в поліклінічнихумовах та умовахстаціонарнихвідділень закладу.

Актуальність  програми  на  2021-2023  роки  зумовлена: необхідністю  поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населеннюЖидачівськоїгромади;  поліпшення  матеріально-технічної  бази;  підвищення престижу  праці  медичних  працівників  та  покращення  їх  соціального  і економічного  становища;  забезпечення  надання  планової  та  ургентноївисококваліфікованоїлікувально-діагностичноїдопомогидорослому і дитячомунаселеннюгромади.

Зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я серед молоді,зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від корона вірусної хвороби (COVID19),росту соціально небезпечних хвороб , у тому числі туберкульозу, ВІЛ/СНІДу. Залишається   ряд проблем, а саме: зберігається ріст смертності на фоні зниження народжуваності, що в цілому погіршує демографічні показники та зменшує природний приріст населення; зберігається ріст поширеності хронічних неінфекційних захворювань за рахунок хвороб системи кровообігу, а саме артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, цереброваскулярниххвороб, злоякісних новоутворень Зниження престижу професії приводить до збільшення навантаження на лікарів, що погіршує якість та своєчасність надання медичної допомоги.

Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма – проблема фінансового характеру   – нестача коштів на оплату поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу унеможливить подальшу роботу КНП «Жидачівська МЛ», в тому числі : утримання кваліфікованогоперсоналу, забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі, проведення закупівлі матеріалів, медикаментів та продуктів для харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально - технічної бази тощо.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програмаорієнтована на забезпеченнянаданняякісноїмедичноїдопомогинаселеннюгромади.

2. Мета Програми

Метою Програми є фінансове забезпечення функціонування у 2021-2023 роках КНП "Жидачівська МЛ" : належного рівня оплати праці медичних та інших працівників, стимулювання освоєння ними сучасних лікувальних методів та технологій, надання населенню доступної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, вжиття заходів з профілактики захворювань, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи відповідно до функціональних призначень, підвищення контролю за якістю надання медичних послуг громадянам.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування

       Мережа Лікарні  забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній спеціалізованій медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені на формування спроможної мережі надання вторинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в вторинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

     Основними шляхами розв’язання проблем є:

— пріоритетний розвиток вторинної медичної допомоги;

— удосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню громади;

— приведення матеріально-технічної бази лікарні у відповідність до «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я» , матеріальній мотивації праці медичних працівників.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в установленому законодавством порядку, в межах видатків бюджету на 2021-2023роки та інших джерел не заборонених законодавством.

 

 

 

4. Перелік завдань і заходів програми, результативні показники програми

 

Завданням даної програми є:

-здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання кваліфікованої допомоги жителям громади;

-удосконалення лікувально-діагностичного процесу;

-удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, -запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;

-поліпшення надання вторинної медичної допомоги жителям громади;

-забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

-поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

-підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

-створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

-удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;

-проведення капітального ремонту у приміщеннях установи;

-проведення поточних ремонтів;

-придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

-придбання твердого та м’якого інвентарю;

-придбання медичного обладнання та інвентарю;

-проведення ремонту теплотраси;

-забезпечення приміщень пожежною сигналізацією;

 

У результаті виконання Програми жителі громади отримають:

- кваліфіковану, доступну, якісну вторинну (спеціалізовану) амбулаторно поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу, у тому числі екстрену (невідкладну), необхідну для забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хвороб чи інших розладів здоров’я та консультативної допомоги населенню;

- сучасну систему інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

-сформовану систему надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги;

-запровадження базового пакету медичних послуг;

-поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення;

Виконання заходів Програми сприятиме :                                                                                                           - підвищенню ефективності роботи закладу охорони здоров’я;

- покращенню матеріально-технічної бази;

- дотриманню санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних нормативів;

- одержанню хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення;

А також забезпечить:

- недопущення заборгованості з оплати послуг;

- стабільну роботу КНП "Жидачівська МЛ";

- створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;

-   покращити фінансовий стан комунального некомерційного підприємства.

 

 

 

 

6. Індикатори програми

Кількість наданих послуг підприємством (кількість відвідувань у амбулаторно-поліклінічному підрозділі, проведення процедур, досліджень, діагностики, тощо); кількість пролікованих випадків у стаціонарі.

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координатор Програми - Перший заступник міського голови Жидачівської міської ради.

Перший заступник міського голови Жидачівської міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування та звітування.КНП "Жидачівська МЛ" звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ПАСПОРТ

МІСЦЕВА ПРОГРАМА

Фінансової підтримки вторинної (спеціалізованої) допомоги

КНП "Жидачівська МЛ"

на 2021-2023 роки

1. Ініціатор розроблення програми КНП «Жидачівська міська лікарня»

2. Дата, номер документа

   про затвердження програми ____________________________________

3. Розробник програми     КНП "Жидачівська міська лікарня"

4. Співрозробники програми         КНП "Жидачівська міська лікарня"

5. Відповідальний виконавець програми       КНП "Жидачівська міська лікарня"

6. Учасники програма КНП "Жидачівська міська лікарня"

7. Термін реалізації програми ______ 2021-2023 роки ______________________

7.1. Етапи виконання програми

       (для довгострокових програм): в межах бюджетних призначень

8. Загальний обсяг фінансових

   ресурсів, необхідних для реалізації

   програми, тис. грн., всього : в межах бюджетних призначень

8.1. коштів бюджету громади: в межах бюджетних призначень

Коштів інших джерел:________ тис.грн.

 

Міський голова                                   ______________        В.Левко

 

Директор

КНП “Жидачівська міська лікарня ”                     ______________           Л.Яремцьо

 
Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Жидачева за 2019 рік Друк
Середа, 19 лютого 2020, 16:15

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

39 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

13.02.2020                                                      № 777                                                 м. Жидачів  

Про результати виконання Програми

економічного і соціального розвитку

міста Жидачева та цільових програм

за 2019 рік

Заслухавши звіт про результати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева та цільових програм за 2019 рік, відповідно до Закону України Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, відповідно до Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Звіт про результати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева і цільових програм за 2019 рік прийняти до відома (додається).
  2. Оприлюднити інформацію, вказану у пункті 1 цього рішення, на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Жидачівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

ДОДАТОК

 

до рішення Жидачівської міської

ради від 13.02.2020 р. № 777

 

ЗВІТ

про результати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева та цільових програм за 2019 рік

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева на 2019 рік, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 14.02.2019 р. № 595, та цільових програм підготовлений на підставі наявних статистичних даних, показників діяльності міського будинку культури „Папірник” та міських комунальних підприємств.

За 2019 рік до бюджету міста Жидачева по загальному та спеціальному фондах поступило 32 783,7 тис . гривень.

До загального фонду міського бюджету за 2019 рік поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансфертів) в сумі 24 627,1 тис. грн, при уточнених планових призначеннях 23 362,9 тис. грн. У процентному відношенні виконання становить 105,4%. В порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на суму 2 811,8 тис. грн.

            В 2019 році оптимально працювали комунальні підприємства міста. Жидачівським міським виробничим управлінням комунального господарства надано послуг на суму 11 542,7 тис. грн, з них: по благоустрою – 4 310,5 тис. грн, по утриманню будинків та прибудинкових територій – 3 160,6 тис. грн, вивезенню твердих побутових відходів – 1 949,8 тис. грн, платних послуг – 119 ,5 тис. грн, інші – 2 002, 3 тис. грн.

Міським комунальним підприємством „Жидачівводоканал” надано послуг на централізоване водопостачання на суму 4 522,6 тис. грн та водовідведення на суму 3 941,9 тис. грн, реалізовано питної води 306,0 тис. м 3, очищено 259,1 тис. м3 каналізаційних стоків.

Міським комунальним підприємством „Жидачівтеплокомуненерго” надано послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на суму 5,321,6 тис. грн та вироблено 3,5 тис. Гкал теплової енергії, а реалізовано 2,7 тис. Гкал.

           На виконання Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку. За результатами конкурсу управителем для 113 багатоквартирних будинків призначено Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства. Завершено процедуру списання з балансу управління всіх багатоквартирних будинків в м. Жидачеві.

На виконання Програми функціонування та розвиток вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності м. Жидачева, у 2019 році проведено капітальний ремонт доріг, вулиць комунальної власності та тротуарів на загальну суму 5 968,032 тис. грн (загальною площею доріг 5804,5 м2 і тротуарів 931 м2), зокрема:

-         вул. Котляревського на суму 946,739 тис. грн (площа дороги 1 051 м2);

-         вул. Героїв Крут на суму 733,694 тис. грн (площа дороги 698 м2);

-         вул. Стрийська на суму 255,167 тис. грн (площа тротуару 220 м2);

-         вул. Грушевського на суму 294 ,778 тис. грн (площа тротуару 125 м2);

-         вул. Чорновола на суму 1 021,994 тис. грн (площа проїзду 1403 м2);

-         вул. Дерев’янка на суму 1364,027 тис. грн (площа дороги 1200 м2, площа тротуару 294 м2);

-         вул. Шашкевича на суму 298,611 тис. грн (площа 672 м2);

-         вул. Міцкевича на суму 298 ,611 тис. грн (площа 672 м2);

-         вул. Надбережна на суму 430,623 тис. грн (площа тротуару 292 м2);

-         вул. Рильського на суму 584,153 тис. грн (площа 780 м2);

-         вул Д.Галицького, проєктно-кошторисна документація на суму 38,24 тис. грн.

На 26 об`єктах благоустрою проведено поточні ремонти доріг, тротуарів, пішохідних доріжок на загальну суму 2 896,434 тис. грн (загальна площа 12 442 м2).

На виконання Програми благоустрою міста Жидачева, міським виробничим управлінням комунального господарства виконано роботи з капітального ремонту прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку № 99 на вул. Шашкевича на суму 939,936 тис. грн та роботи з реконструкції вуличного освітлення вул. Надбережна, вул. Б.Хмельницького, вул. Стрийська, вул. Гоголя, вул. Гніздичівська та вул. Д.Галицького на суму 144,9 тис. грн, придбано багаторічні кущі і дерева на суму 36, 7 тис. грн та сидіння на стадіон „Авангард” на суму 13 ,6 тис. грн.

На виконання Програми охорони навколишнього природного середовища були проведені наступні роботи:

-         будівництво каналізаційно-насосної станції з прокладанням двох віток напірної каналізації (поліетилен Ду – 110 мм) від вул. О.Олеся до вул. І.Богуна протяжністю 464 м кожна вітка, вартість робіт 1 185,221 тис. грн;

-         будівництво головного каналізаційного колектора в мікрорайоні „За переїздом” (поліетилен Ду – 300 мм) протяжністю 216 м, вартість робіт 506,969 тис. грн (фактично прокладено 374 м);

-         будівницво каналізаційної мережі (поліетилен Ду – 200 мм) по вул. 22 Січня протяжністю 66 м (вартість робіт 127,182 тис. грн), по вул. Полуботка протяжністю 49 м, вартість робіт 131,152 тис. грн.

Будівельні роботи виконувала підрядна організація приватне підприємство „Карпатмонтаж”.

            Багато робіт проведено на виконання програми „Питна вода”, а саме:

-         завершено роботи з перекладання водогонів № 1 та № 2 (поліетилен Ду – 250 мм) з підключенням їх до міської водопровідної мережі протяжністю 4707 м, загальна вартість робіт 7 427,222 тис. грн, з яких 1 711,0 тис. грн – кошти бюджету м. Жидачева; роботи виконувало ТзОВ „Західбуденергозбереження”;

-         проведено заміну водопроводів на площі Свободи, по вулицях Надбережній, Б.Хмельницького, Д.Галицького, Фабричній, О.Пушкіна, О.Довбуша, Затишній, Я.Мудрого протяжністю 822 м, роботи виконувало міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал”;

-         проведено заміну водопроводу на житловий масив „За переїздом”, роботи виконувало міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал”;

-         проведено заміну будинкових водопроводів протяжністю 452 м, роботи виконувало міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал”;

-         проведено механічно-гідравлічну прочистку водопроводу по вул. Грюнвальдській;

-         реконструйовано водопровідні колодязі по вул. Героїв Крут;

-         проведено гідравлічну промивку водогону Ду-250мм (чавун) по вул. Фабричній – Пушкіна протяжністю 80 м (вул. Фабрична- вул. Пушкіна), роботи виконувала підрядна організація ТзОВ „Трускавецьводоканал”.

Міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал” отримало дозвіл на спеціальне водокористування, видане Державним агентством водних ресурсів України.          

На виконання Програми соціального захисту та охорони здоров’я населення міста Жидачева в 2019 році на виплату одноразових матеріальних допомог було скеровано 598,9 тис. гривень.

На виконання Програми фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів було здійснено поповнення статутного капіталу на суму 1 800,0 тис. грн, а саме Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства 700,0 тис. гривень для придбання та 1 100,0 тис. гривень міському комунальному підприємству „Жидачівводоканал” для придбання сецтехніки. Крім цього міським комунальним підприємствам було направлено кошти на погашення „різниці в тарифах” в сумі 2 705,6 тис. гривень.

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Жидачеві було направлено 691,8 тис. грн, ці кошти скеровані на проведення спортивних змагань, підтримку футбольного клубу „Авангард”, проведення змагань у сфері військово-патріотичного виховання молоді.

На виконання Програми розвитку культури направлено 135 тис. грн. Ці кошти використовувалися на проведення заходів на День міста та етнофестивалю „Удеч-фест Івана Купала”.

У 2019 році задовільну господарську діяльність на території міста Жидачева здійснювали товариство з додатковою відповідальністю „Жидачівське заводоуправління цегельних заводів”, товариство з обмеженою відповідальністю „Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн”,, товариство з обмеженою відповідальністю „Інтерпак”, товарство з обмеженою відповідальністю „Вудіндастріс” та публічне акціонерне товариство „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”.

Поступлення єдиного податку до бюджету м. Жидачева забезпечують 550 фізичних осіб – підприємців (І, ІІ та ІІІ груп) та 37 юридичних осіб – суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу.

Секретар міської ради                                         Ольга ЛЕШКОВЯТ

 

 
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік (Відділ освіти Жидачівської міської ради, наказ №18) Друк
Понеділок, 31 січня 2022, 13:05

img20220214_11100175

img20220214_11100250

img20220214_11100421

img20220214_11100588

img20220214_11100756

img20220214_11100924

img20220214_11101092

img20220214_11101261

img20220214_11101429

img20220214_11101596

img20220214_11101768

img20220214_11101931

img20220214_11102097

img20220214_11102262

img20220214_11102432

img20220214_11102598

img20220214_11102772

img20220214_11102935

img20220214_11103107

img20220214_11103273

img20220214_11103444

img20220214_11103605

img20220214_11103804

 
ПРОГРАМА сприяння діяльності та фінансової підтримки військово-лікарської комісіїдля проведення медичних оглядів на 2021-2023 років Друк
Понеділок, 05 липня 2021, 11:22

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської ради

від 29.06.2021р. № 585

 

 

 

 

ПРОГРАМА

сприяння діяльності та фінансової підтримки військово-лікарської комісіїдля проведення медичних оглядів на 2021-2023 років

 

 

 

 

 

 

Жидачів - 2021

 

 

 

 

 

Проєкт програми погоджено:

 

1. Перший заступник                      

   міського голови                               ______________   Процан І.-В. М.

(підпис)(ПІБ)

2. Начальник відділу

економічного розвитку

та інвестицій                                       _______________   Шумельда Л.М.

(підпис)                            (ПІБ)

 

3. Начальник фінансового

відділу                                                   _______________   Николин І.Р.

(підпис)                             (ПІБ)

 

4. Постійна комісія з питань

бюджету, комунальної власності.

економічного розвитку та

інвестицій                                             _______________   Шумельда М.В.

(підпис)(ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Жидачів

 

ДОДАТОК 1

до Програми

 

ПАСПОРТПРОГРАМИ

сприяння діяльності та фінансової підтримки військово-лікарської комісії для проведення медичних оглядів на 2021-2023 років

1.Ініціатор розроблення програми КНП «Жидачівська міська лікарня» Жидачівськоїміської ради

2. Дата, номер документа

   про затвердження програми ____________________________________

3. Розробник програми   КНП «Жидачівська міська лікарня» Жидачівської міської ради

4. Співрозробникипрограми Жидачівський районний територіальний центр     комплектації та соціальної підтримки

5. Відповідальний виконавець програми КНП «Жидачівська міська лікарня» Жидачівської міської ради

6. Учасники програма КНП «Жидачівська міська лікарня» Жидачівської міської ради

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки

8. Загальний обсяг фінансових

   ресурсів, необхідних для реалізації

   програми, тис. грн., всього в межах бюджетних призначень

8.1. коштів бюджету громади в межах бюджетних призначень

       Коштів інших джерел _________________________________________________

 

 

Міський голова                                   ______________         В.Левко

 

Директор

КНП “Жидачівська міська лікарня ”                     ______________           Л.Яремцьо


І. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована програма

Програма сприяння діяльності та фінансової підтримки військово-лікарської комісії для проведення медичних оглядів на 2021-2023 років розроблена на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017р. №2169-VІІІ Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Концепції реформи системи охорони здоров’я України.

У програмі визначено цілі розвитку військово-лікарських комісій на базі новоствореного Жидачівського районного територіального центру комплектавання та соціальної підтримки, що обслуговує населення та військовозобов’язаних Жидачівської МТГ.

Це сприятиме наданню в повному об’ємі своєчасного обстеження всіх категорій військовозобов’язаних та призовників, приписників для визначення ступеня придатності/непридатності до військової служби.

Обстеження буде проводитися на базі КНП «Жидачівська МЛ», яка найбільше відповідає стандартам надання медичних послуг та комплектована медичним персоналом (лікарі, середній медичний персонал) з числа яких утворені медичні комісії для проведення оглядів військовозобов’язаних усіх категорій .

Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального використання фінансових ресурсів для оплати послуг,які будуть надаватися лікувально-діагностичними підрозділами та персоналом КНП «Жидачівська МЛ» та для забезпечення фінансування закупівлі розхідних матеріалів для лабораторій, рентгенкабінетів та інших відділів функціональної діагностики. В зв’язку з чим необхідна фінансова підтримка військо-лікарської комісії.

ІІ. Визначення мети програми

       Метою програми є якісне своєчасне забезпечення медичних оглядів військовозобов’язаних всіх категорій з Жидачівської МТГ, що дасть можливість виносити рішення щодо придатності/непридатності до військової служби та забезпечення стабільного фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.

ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми,обсягів та джерел фінансування,строки виконання програми

Замовником даних послуг є Жидачівський   районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки населення.Орієнтовна кількість осіб, які в 2021 році будуть направлені на обстеження в КНП «Жидачівська МЛ» - це військовозобов’язані всіх категорій, а також призовники, приписники.

До базового медичного огляду військовозобов’язаних, приписників, призовників входить: флюорографія, ЕКГ, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, RW.

Огляд спеціалістами: терапевт, окуліст, ЛОР, хірург, невропатолог, дерматовенеролог, стоматолог, психіатр , голова ВЛК .

       З числа осіб, що завершили медичне обстеження та яким комісією було винесено рішення про їх придатність до військової служби щорічно згідно планових завдань відправляються на строкову військову службу, військову службу за контрактом, навчання на військовій кафедрі або в ВВНЗ.

       Перед відправкою на службу вони проходять спеціальне клінічне тестування та клінічне обстеження. Зокрема , лабораторні: група кровіRh,(RW) крові, цукор крові, біохімічні обстеження при потребі, а також тестування на наявність гепатиту С,В, обстеження на СНІД та тест ІФА. Таким чином, необхідно необхідні затрати на закупівлю реактивів та одноразових тестів.

       Фінансування заходів Програми буде здійснюється за рахунок коштів бюджету Жидачівської міської територіальної громади та інших джерел не заборонених законодавством.

Програма реалізовуватиметься впродовж 2021 – 2023 років у межах асигнувань, передбачених в бюджеті Жидачівської міської громади на відповідний рік.    У разі потреби до Програми вносяться зміни в установленому порядку.

ІV. Перелік завдань і заходів програми, результативних показників програми

Завданнями програми є забезпечення медичними оглядами військовозобов’язаних всіх категорій, призовників, приписників. Заходи програми: належний рівень оплати праці військово-лікарської комісії; проведення лабораторних досліджень, рентгенологічних досліджень, ультразвукової діагностики, тощо; забезпечення комісії засобами індивідуального захисту, деззасобами, додатковими витратними матеріалами, бланками тощо; покращення матеріально-технічної бази медичної частини Жидачівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Результативні показники: вчасне та безперебійне проведення обстежень військовозобов’язаних всіх категорій, призовників, приписників; покращення якості надання послуг, своєчасне проведення досліджень, діагностик; надання всіх результатів, покращення умов праці; безпека пацієнтів, довіра до медпрацівників.

   Виконання програми сприятиме:

-          Якісному та повноцінному обстеженні військовозобов’язаних медпрацівниками КНП «Жидачівська МЛ» Жидачівської міської ради;

-          Покращення якості діагностичного процесу під час обстеження військовозобов’язаних;

-          Покращення матеріально-технічної бази медичної частини при ЖРТЦК-СП;

-          Відбір здорових громадян для високопрофесійного виконання ними військового обов'язку, успішного несення служби у ЗСУ.

 

V. Індикаторипрограми

 

Щомісячна звірка направлених на обстеження з ЖРТЦК-СП у відділення КНП "Жидачівська МЛ". Щомісячний аналіз видатків на затратні матеріали та лабораторні реактиви та кількість проведених діагностичних обстежень. Постійний контроль за використаними тестами, що проводяться для призовників та військовозобов’язаними призваними на військову службу за контрактом.

 

VI. Контроль за виконанням програми

Координатор Програми - Перший заступник міського голови Жидачівської міської ради.

Перший заступник міського голови Жидачівської міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування та звітування.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів програми здійснює відповідальний виконавець програми.

Виконавець Програми інформує про виконання завдань і заходів згідно термінів надання звіту:

           - піврічний – до 20 липня звітного року;

           - річний до - 25 січня наступного року;

           - заключний звіт – не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання програми.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 22