gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради Друк
Середа, 12 лютого 2020, 13:52

Про затвердження Положення про відділ

економічного розвитку та інвестицій

Жидачівської міської ради

 

         Відповідно до рішення Жидачівської міської ради від 26.11.2020 року № 18 “Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Жидачівської міської ради“ із змінами, внесеними рішенням Жидачівської міської ради від 11.02.2021р. № 94, керуючись статтями 26,54,59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. 1.Затвердити Положення про відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради (додається).
  2. 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

ДОДАТОК


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Жидачівської міської ради

від ______2021 р. № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку та інвестицій

Жидачівської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Жидачівської міської ради. Відділ підзвітний і підконтрольний Жидачівській міській раді та міському голові.

1.2. Утворення відділу є виключно компетенцією Жидачівської міської ради. Положення про відділ затверджується Жидачівською міською радою.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, Рішеннями Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

1.4. Місцем знаходження Відділу є місцезнаходження Жидачівської міської ради (м. Жидачів, вул. Шашкевича М., 2)

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація соціально - економічного розвитку Жидачівської міської територіальної громади (далі – громади), визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

2.1.2. Розробка програм соціально - економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження ради.

2.1.3. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.

2.1.4. Реалізація проектів співробітництва громад, міжнародної технічної допомоги, тощо.

2.1.5. Забезпечення розвитку відносин громади з містами - партнерами з інших регіонів України та іноземних держав в частині повноважень відділу.

2.1.6. Підготовка проєктів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

2.1.7. Налагодження співпраці з інститутами громадянського суспільства (громадськими організаціями, благодійними організаціями, засобами масової інформації (далі- ЗМІ) та ін.) та реалізація спільних проектів.

2.1.8. Проведення аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є комунальною власністю територіальної громади;

2.1.9. Підготовка пропозицій з питань розміщення на території громади нових, підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення.

2.1.10. Підготовка пропозицій щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового обслуговування.

2.1.11. Аналіз стану здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики, забезпечення дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів.

 

2.2. Відділ відповідно до повноважень покладених на нього:

2.2.1. Проводить аналіз і прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, фізичних осіб підприємців.

2.2.2. Вносить пропозиції щодо основних напрямків інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій для розвитку економічного потенціалу громади.

2.2.3.  Сприяє налагодженню міжнародних зв’язків Жидачівської міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами.

2.2.4.  Забезпечує виконання державної, регіональної політики з питань розвитку малого бізнесу на території громади.

2.2.5.  Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.2.6. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.2.7. Організовує роботу з підготовки проєктів місцевих ініціатив Львівської обласної ради, надає методичну допомогу та проводить моніторинг ходу реалізації проєктів.

2.2.8. Забезпечує взаємодію Жидачівської міської ради з ЗМІ, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства з питань, що належать до його компетенції;

2.2.9. Аналізує діяльність громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань громади;

2.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Залучати спеціалістів інших відділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від відділів Жидачівської міської ради, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.

2.3.3. Інформувати міського голову, депутатів міської ради та виконавчий комітет міської ради про стан та тенденції розвитку економіки та інвестиційної діяльності на території громади.

 

  1. 3.СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

3.1. Відділ складається з трьох штатних одиниць: начальника відділу, спеціаліста І категорії, спеціалісті ІІ категорії.

3.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, відповідно до законодавства України;

На посаду начальника Відділу призначається особа – громадянин України, яка має вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років.

3.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові.

Начальник Відділу:

- здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

- забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень міського голови;

- здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу;

         - розробляє посадові обов’язки працівників Відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу;

         - розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, контролює їх виконання;

       - контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі;

       - бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються економічного розвитку громади та залученню інвестицій;

- в межах своєї компетенції дає доручення працівникам Відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування до працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог чинного законодавства України.

На час тривалої відсутності начальника Відділу або неможливості виконання ним своїх обов’язків за розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один з працівників відділу.

3.4. Працівники відділу приймаються на роботу, після проходження конкурсу або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з роботи міським головою.

На посаду спеціаліста І категорії Відділу призначається особа з вищою економічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра.

На посаду спеціаліста ІІ категорії Відділу призначається особа з вищою економічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра.

Посадові особи, що працюють у відділі є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення, мають повноваження щодо здійснення організаційно – розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок бюджету Жидачівської МТГ.

На працівників відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за поданням начальника Відділу.

В окремих випадках, у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу працівники Відділу виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Покладення на Відділу обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

4.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Жидачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Додати коментар: