gototopgototop
№ 70 Про зміну засновника та перейменування Комунального закладу «Жидачівська мистецька школа» Друк
Субота, 09 січня 2021, 18:45

УКРАЇНА

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

3 сесія VIII скликання 2020-2025 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.01.2021                                                            № 70                                                   м. Жидачів

 

Про зміну засновника та перейменування Комунального

закладу «Жидачівська мистецька школа» Жидачівської

районної ради Львівської області

 

У зв’язку з передачею КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ із спільної власності територіальних громад Жидачівського району у комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади на підставі рішення Жидачівської районної ради від 17.11.2020р. № 567 та беручи до уваги рішення Жидачівської міської ради від 24.11.2020 р. № 12 “Про прийняття в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади бюджетних установ, майна із спільної власності територіальних громад Жидачівського району“, керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, статтею 25, пунктом 30 частини 1 статті 26, статтями 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій“, статтями. 22 - 24 Закону України «Про культуру», Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити засновника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (81700, Україна, Львівська область, місто Жидачів, вулиця Мудрого Я., будинок 9, код ЄДРПОУ 22353124) шляхом виключення засновника Жидачівську районну раду (код ЄДРПОУ 25234118) та включення засновником Жидачівську міську раду (код ЄДРПОУ 04056167).

2. Змінити найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на:

- повна назва КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛАЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

- скорочена назва: КЗ “ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА“.

3. Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛАЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції (додається).

4. Директору КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛАЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (КУЗИШИН Володимир Іванович) провести державну реєстрацію змін до установчих документів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення; з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

 

Міський голова                                             Володимир ЛЕВКО

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської ради

від05.01.2021р. № 70

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА» ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – статут) розроблений   відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», підзаконних актів України та є документом, який регламентує діяльність мистецької школи.

1.2. Засновником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА» ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі - мистецька школа) є Жидачівська міська рада Львівської області (надалі-засновник).

1.3. Мистецька школа  знаходиться в комунальній власності Жидачівської міської територіальної громади.

1.4. Юридична адреса мистецької школи: 81700, Львівська область, місто Жидачів, вулиця Я. Мудрого, будинок 9.

1.5. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА» ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.6. Скорочена назва: КЗ «ЖИДАЧІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА».

1.7. Мистецька школа є закладом позашкільної освіти у сфері культури, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами   України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України,   Міністерства культури   України, рішеннями засновника, уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим статутом.

1.8. Мистецька школа проводить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

- художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

- мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

1.9. Мистецька школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким або початковим професійним спрямуваннями. Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти. Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти.

Мистецька школа може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян, незалежно від віку, відповідно до їхніх потреб і запитів.

1.10. Інституційний аудит та громадська акредитація мистецької школи здійснюються на підставах та у порядку, визначених законодавством.

1.11. Мистецька школа здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.12. Мова   навчання   у мистецькій школі - українська.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

2.1. Мистецька школа є неприбутковим закладом культури, який підпорядкований та підзвітний Засновнику та уповноваженому органу управління - відділу культури та охорони культурної спадщини Жидачівської міської ради.

2.2. Мистецька школа є юридичною особою, діє на підставі статуту, обслуговується бухгалтерією відділу культури та охорони культурної спадщини Жидачівської міської ради, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, інші реквізити відповідно до чинного законодавства.

2.3. Основними функціями мистецької школи є:

- надання початкової мистецької освіти;

- організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

- створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти;

- популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

- пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;

- здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;

- здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи;

- здійснення додаткових функцій, що не суперечать її основному виду діяльності та законодавству.

2.5. З метою виконання своїх функцій в мистецькій школі можуть створюватися структурні підрозділи, у тому числі й відокремлені (відділення, відділи, класи, в тому числі інклюзивні), які забезпечують надання послуг з початкової мистецької освіти за видами мистецтва або різним фахом, та філії.

Відокремлений структурний підрозділ створюється за рішенням керівника мистецької школи, погодженим із засновником та уповноваженим органом управління. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів мистецької школи здійснюється в тому самому порядку, що й основного закладу.

2.6. Мистецька школа має право:

- самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для забезпечення освітнього процесу;

- здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми програмами;

- реалізовувати освітні та мистецькі проекти;

- надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних засадах;

- реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в майстернях мистецької школи;

- брати участь у грантових програмах та проектах;

- входити до складу освітніх комплексів та інших об’єднань із закладами освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу юридичної особи та своїх функцій, визначених Положенням та статутом мистецької школи;

- входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі організації;

- бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно до укладених договорів, а також бути структурним підрозділом закладу спеціалізованої мистецької освіти вищого рівня без статусу юридичної особи;

- бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників мистецьких шкіл;

- організовувати роботу своїх структурних підрозділів у приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених договорів;

- здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством.

2.7. Мистецька школа зобов’язана:

- надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти;

- виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені Мінкультури;

- створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти;

- дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та фінансової діяльності;

- забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

- здійснювати інші обов’язки, передбачені законодавством.

2.8. Педагогічна рада мистецької школи здійснює планування діяльності школи, у тому числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи.

2.9. Мистецька школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної відкритості в межах, передбачених законодавством.

2.10. Мистецька школа веде службову та навчальну документацію, яка регламентує організацію та провадження освітнього процесу. Службова та навчальна документація, а також окремі її форми визначаються Мінкультури.

2.11. Мистецька школа подає статистичну звітність за формами та в строки, визначені законодавством.

ІІІ. УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКОЮ ШКОЛОЮ

3.1. Управління мистецькою школою в межах повноважень, визначених законодавством та статутом, здійснюють:

- засновник ;

- уповноважений орган управління;

- директор;

- колегіальний орган управління (педагогічна рада);

- піклувальна рада (у разі створення);

3.2.Засновник мистецької школи:

- затверджує статут та структуру мистецької школи та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом мистецької школи;

- забезпечує фінансування діяльності мистецької школи в частині забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької освіти, які надаються мистецькою школою в межах затверджених освітніх програм;

- компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян відповідно до  Закону України «Про позашкільну освіту» для комунальної мистецької школи.

3.3. Засновник   не має права втручатися в діяльність мистецької школи, що здійснюється нею в межах її автономних прав, визначених законами та статутом.

3.4. Безпосереднє управління мистецькою школою здійснює її керівник - директор. Директор забезпечує освітню, господарську та іншу діяльність мистецької школи.

3.5. Директор мистецької школи призначається уповноваженим органом управління відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про культуру», «Про позашкільну освіту» враховуючи результати конкурсного відбору. Права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом, який укладається на п’ять років.

У випадку подання директором заяви про звільнення за власним бажанням звільнення здійснюється уповноваженим органом управління на підставі статті 38 КЗпП України.

3.6.Директор в межах наданих йому повноважень:

- діє без довіреності від імені мистецької школи, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам мистецької школи, укладає договори;

- організовує діяльність мистецької школи;

- вирішує питання господарської діяльності мистецької школи;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх законними представниками;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю мистецької школи;

- затверджує план прийому до мистецької школи на відповідний рік;

- подає пропозиції щодо встановлення розміру плати за навчання;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування мистецької школи;

- подає пропозиції уповноваженому органу управління щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам мистецької школи відповідно до законодавства;

- сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу;

- затверджує стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи та освітні програми, розроблені педагогічною радою;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом мистецької школи.

3.7. Порядок створення та роботи педагогічної ради визначається положенням про неї.

3.8. Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку мистецької школи, залученню фінансових (у тому числі додаткових) ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку, здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою, мистецькою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

3.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування мистецької школи є загальні збори колективу.

Повноваження, засади формування та діяльності загальних зборів колективу визначаються законодавством та статутом мистецької школи.

Загальні збори колективу мають права (повноваження), визначені Законом України «Про позашкільну освіту» та/або статутом мистецької школи, та інші права, не заборонені законодавством.

3.10. Уповноважений орган управління – відділ культури та культурної спадщини:

- затверджує кошторис мистецької школи;

- приймає на роботу керівника мистецької школи на підставі результатів конкурсного відбору та звільняє його;

- укладає контракт з керівником мистецької школи, призначеним у порядку, встановленому законодавством та статутом мистецької школи, та розриває його з підстав та у порядку, що визначені законодавством та статутом мистецької школи;

- затверджує розмір плати за навчання за поданням директора мистецької школи.

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками освітнього процесу в мистецькій школі є:

- здобувачі початкової мистецької освіти - учні;

- педагогічні працівники;

- батьки учнів або їх законні представники;

- інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;

- інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному статутом мистецької школи відповідно до закону.

4.2. Права та обов’язки учнів визначаються   Законом України «Про освіту»,   Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням «Про мистецьку школу» та статутом мистецької школи.

4.3.Учень має право на:

- доступ до якісної початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;

- справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;

- свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, у виставах тощо;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні мистецькою школою;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

4.4.Учень зобов’язаний:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.

Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та статутом мистецької школи. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.5. Педагогічними працівниками мистецької школи є директор, заступники директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

4.6.Педагогічний працівник мистецької школи має право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходження сертифікації відповідно до законодавства;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами мистецької школи;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління мистецької школи.

4.7.Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні;

- виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей учнів;

- проходити атестацію в порядку, визначеному Мінкультури;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України;

- захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, виконувати свої посадові обов’язки.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та статутом мистецької школи. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

4.8.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників мистецької школи встановлюється керівником згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера мистецької школи визначається чинним законодавством. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Доплати за завідування відділами, відділеннями встановлюються в розмірах, визначених  Законом України «Про позашкільну освіту».

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника здійснюється директором.

4.9. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та статутом мистецької школи.

4.10. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів мистецьких шкіл визначаються   Законом України «Про освіту», іншими актами законодавства, статутом мистецької школи і договором про надання освітніх послуг.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ

5.1. Організація освітнього процесу в мистецькій школі здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором мистецької школи.

План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог Закону України «Про позашкільну освіту».

Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об’єднань у мистецькій школі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні мистецька школа може працювати за окремим планом, затвердженим її директором.

5.2. Освітній процес в мистецькій школі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих мистецькою школою з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

Мистецька школа може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються Мінкультури. Для осіб з особливими освітніми потребами мистецькою школою можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх програм, за якими працює мистецька школа, може включатися корекційно-розвитковий складник.

На підставі освітньої програми мистецька школа складає та затверджує річний план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього процесу. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації навчання в мистецькій школі. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані.

5.3. Освітній процес у мистецькій школі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

5.4. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах мистецької школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.

5.5. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора на підставі укладеного договору про надання освітніх послуг. У договорі обов’язково зазначаються права й обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов’язків, передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за навчання.

5.6. Питання внутрішнього переведення учнів у мистецькій школі, зарахування на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються мистецькою школою в порядку, визначеному її статутом та планом організації освітнього процесу.

5.7. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів навчання учнів.

5.8. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту за формою, згідно чинного законодавства. Свідоцтво підписує директор мистецької школи або особа, яка виконує його обов’язки на дату видачі документа.

Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника директор відповідної мистецької школи може видати довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми.

5.9. Мистецька школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у мистецькій школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема школа педагогічного наставництва. Методична робота щороку планується мистецькою школою і включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти в мистецькій школі.

У разі організації та проведення на базі мистецької школи заходів з підвищення кваліфікації директор має право видавати педагогічним працівникам, які взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати).

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

6.1. Фінансово-господарська діяльність мистецької школи здійснюється відповідно до законодавства.

6.2. Фінансування мистецької школи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

6.3. Додатковими джерелами фінансування мистецької школи є:

- кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, за роботи, виконані мистецькою школою на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток мистецької школи;

- спонсорська допомога;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються мистецькою школою на діяльність, передбачену її статутом.

6.4. Розмір та умови оплати навчання в мистецькій школі та надання нею додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно до законодавства. Плата може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку.

Мистецька школа має право змінювати розмір плати за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Договір укладається між мистецькою школою і здобувачем освіти (його законними представниками) або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

6.5. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування мистецьких шкіл не зменшуються.

6.6. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять мистецьким школам у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, не вважаються прибутком.

6.7. Учні мистецької школи, яким відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та інших законів надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. Органи місцевого самоврядування компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

6.8. Мистецька школа володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно мистецької школи не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

6.9. Вимоги до матеріально-технічної бази мистецької школи в частині забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими Мінкультури.

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. Мистецька школа має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

7.2. Мистецька школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. Мистецька школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства.

7.3. Мистецька школа може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності.

7.4. Учні та педагогічні працівники мистецької школи мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном.

 

УІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

8.1. Створення, реорганізація та ліквідація мистецької школи здійснюється Засновником відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього статуту затверджуються засновником та підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

9.2. Питання не врегульовані даним статутом регулюються чинним законодавством України.

70_muzshkola

Додати коментар: